Problemy praktyczne

Epidemia a zawieszenie działalności

Epidemia a zawieszenie działalności

Epidemia koronawirusa COVID-19 z którą mamy obecnie do czynienia niewątpliwie dotknęła każdego z nas. Nie mogą m.in. odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Cała branża kreatywna w związku z tym przeżywa ten czas wyjątkowo ciężko a twórcom odwoływane są poszczególne zlecenia. Co zrozumiałe, organizatorzy nie są również skorzy do powierzenia nowych zleceń. Wiele osób myśli więc o rozwiązaniu tymczasowym jakim jest zawieszenie działalności gospodarczej. Z czym jednak się to wiąże?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Chociaż nie każdy przedsiębiorca ma taką świadomość – przysługuje mu prawo do zawieszenia działalności. Jest to rozwiązanie korzystne w trudnym okresie, szczególnie gdy grozi nam utrata płynności finansowej. Co ważne, nie trzeba podawać żadnej przyczyny zawieszenia.

Zawieszenie działalności a forma prowadzenia działalności w branży kreatywnej

Twórcy najczęściej prowadzą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej – na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). I w odniesieniu do tej formy prowadzenia działalności opiszemy proces jej zawieszenia.

Zawieszenie działalności – okres zawieszenia

Pierwszą i podstawową kwestią jest czas zawieszenia działalności gospodarczej. Może być on określony lub nieokreślony. Ważne jednak jest, że nie może być krótszy niż 30 dni.

Czy można zwiesić działalność z datą wsteczną?

Zawieszenie dokonywane jest na wniosek, jednak data rozpoczęcia zawieszenia nie musi pokrywać się z datą złożenia tego wniosku. Możesz wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą. Pamiętaj jednak, że zawieszenie nie może powstać z datą wcześniejszą, niż ostatnia czynność dokonana w obrocie gospodarczym.

Zawieszenie działalności – korzyści

Podstawową korzyścią płynącą z zawieszenia działalności jest znaczne zwolnienie z obowiązków dotyczących podatków i danin. Podczas zawieszenia znika obowiązek płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT. Dodatkowo, nie trzeba płacić składek ZUS (oraz deklaracji z tym związanych). Szczególnie dla drobnych przedsiębiorców, jest to bardzo istotne odciążenie.

Zawieszenie działalności a składki ZUS

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w okresie zawieszenia nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy zawieszenie miało miejsce w trakcie miesiąca, to składki należą się za ten miesiąc. Nie jest to jednak pełna kwota, a wartość proporcjonalna do ilości dni prowadzenia działalności w tym miesiącu. Oczywiście należy również złożyć stosowną deklarację w tym zakresie.

Zawieszenie działalności a ubezpieczenie zdrowotne

Przez 30 dni od momentu gdy decydujesz się na zawieszenie działalności zachowujesz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Po tym okresie prawo to wygasa. Istnieje natomiast możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia lub zgłoszenia się do ubezpieczenia m.in. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Oczywiście istnieje również możliwość rejestracji w urzędzie pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.

Zawieszenie działalności – ograniczenia

Podstawową wadą zawieszenia działalności jest oczywiście brak możliwości jej prowadzenia. Nie możesz więc m.in. wykonywać czynności z nią związanych, zawierać umów itd. Podczas zawieszenia niezmiennie biegnie termin ulgi w zakresie ZUS (tzw. „mały ZUS”). Okres zawieszenia nie wlicza się do lat pracy na potrzeby wyliczania emerytury. Razem z Tobą ubezpieczenia utracą również „podłączeni” członkowie rodziny oraz zleceniobiorcy.

Zawieszenie działalności – czy zawsze jest możliwe?

Generalnie o zawieszenie możesz wystąpić właściwie zawsze i bez wskazywania powodu. Istnieje jednak ograniczenie – nie możesz zatrudniać pracowników. Jeżeli jesteś więc pracodawcą, umowy należy rozwiązać lub wypowiedzieć. Ograniczenie to nie dotyczy zleceniobiorców.

Zawieszenie działalności – dozwolone czynności

Zawieszenie działalności nie wyklucza jednak wszystkich czynności. Możesz dokonywać czynności zabezpieczające przychody już uzyskane oraz możliwość funkcjonowania po wznowieniu działalności. Możesz więc regulować zobowiązania i przyjmować płatności, jeżeli mają swoje źródło w okresie przed zawieszeniem.

Obowiązki podczas zawieszenia działalności

Ciąży na tobie niezmienny obowiązek prowadzenia księgowości, uczestnictwa przeprowadzenia kontroli przez organy państwowe. Zawieszenie nie zwalnia cię również z uczestnictwa we wszelkiego rodzaju postępowaniach – sądowych, podatkowych, administracyjnych.

Zawieszenie działalności gospodarczej może być bardzo korzystnym rozwiązaniem dla drobnych przedsiębiorców. Dzięki zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne może pozwolić na zminimalizowanie start wywołanych przestojem z powodu epidemii koronawirusa.

Napisane przez - - 1698 Views

Brak komentarzy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *