Prawa autorskie, Umowy dotyczące prawa autorskiego

Przeniesienie praw autorskich w umowie o dzieło

Przeniesienie praw autorskich w umowie o dzieło

W ostatnich wpisach przedstawialiśmy zagadnienia związane z umową o dzieło. Niezmiennie pozostaje ona bardzo popularna wśród twórców. W szczególności tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Nie zawsze zawiera ona postanowienia dotyczące praw autorskich. Dzieło niekoniecznie jest bowiem utworem. Może jednak posiadać cechy utworu, a ponadto nawet jeżeli strony nie przewidują tego na etapie zawierania umowy, później może powstać spór na tym gruncie. Warto więc przeniesienie praw autorskich w umowie o dzieło uregulować – chociażby „na wszelki wypadek”.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o dzieło

Podstawową kwestią jest jak najdokładniejsze zdefiniowanie przedmiotu umowy o dzieło. Z wpisu „Co może być dziełem” wiesz już zapewne jaki charakter ma dzieło, które jego cechy są niezbędne a które jedynie stanowią wartość dodatkową. Przypomnijmy jednie krótko, że musi zostać oznaczone i opisane (jak najdokładniej) oraz stanowić nowy wytwór lub przeróbkę istniejącej rzeczy. Ponadto dzieło poddaje się testowi na istnienie wad.

Przeniesienie praw autorskich – dzieło jako utwór

Dzieło nie musi posiadać cech oryginalności, niepowtarzalności oraz tzw. piętna twórcy. Jeżeli takie cechy posiada – dodatkowo może zostać uznane za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W praktyce bardzo często niezwykle trudne jest jednoznaczne ustalenie, czy dane dzieło jest również utworem. Dlatego w obrocie klauzule dotyczące przeniesienia praw autorskich zamieszcza się często w celu zabezpieczenia interesów zamawiającego dzieło.

Przeniesienie praw autorskich a forma umowy o dzieło

Warto pamiętać, że chociaż generalnie umowa o dzieło może zostać zawarta w każdej formie, w tym np. ustnie lub mailowo, to nie pozawala to na skuteczne przeniesienie praw autorskich. Niezbędne do tego jest bowiem co najmniej dochowania formy pisemnej umowy. W innym wypadku chociaż umowa generalnie pozostanie ważna, to do przeniesienia praw autorskich nie dojdzie.

Określenie w umowie o dzieło pól eksploatacji

Przy przenoszeniu praw autorskich oczywiście kwestią najważniejszą jest właściwe określenie pół eksploatacji. Przeniesienie będzie nieskuteczne na wszystkich niewymienionych polach. Podobnie na polach określonych lub opisanych błędnie. Trzeba więc dołożyć szczególnej staranności i uwagi w tym zakresie. Warto dodać również postanowienie zobowiązujące wykonawcę do przeniesienia praw autorskich na polach eksploatacji, które w dniu zawarcia umowy nie istnieją, a powstaną w przyszłości.

Przeniesienie praw autorskich zależnych

Kwestią bardzo ważną, a często pomijaną jest również uregulowanie kwestii przeniesienia praw zależnych utworu – a więc m.in. praw do opracowań, adaptacji, modyfikacji czy tłumaczeń.

Przeniesienie praw autorskich osobistych w umowie o dzieło

Chociaż autorskie prawa osobiste są niezbywalne, to możliwe jest zobowiązanie wykonawcy do niewykonywania tych praw. W takim przypadku nie będzie on korzystał m.in. z prawa do oznaczenia utworu. Jednocześnie może upoważnić inny podmiot – np. zamawiającego – do ich wykonywania.

Pozostałe istotne postanowienia

Przeniesienie praw autorskich może być ograniczone czasowo lub terytorialnie. Dlatego też należy jasno określić zakres przeniesienia pod tym względem. Najczęściej jest to przeniesienie bez żadnych ograniczeń. Inną kwestią jest wynagrodzenie – konieczne jest jasne określenie, że wynagrodzenie dotyczy nie tylko stworzenia utworu, ale także przeniesienia praw.

Moment przeniesienia praw

Kwestią sporną między Stronami bywa również moment przeniesienia praw – dla wykonawcy najkorzystniejszy jest moment zapłaty wynagrodzenia, natomiast dla zamawiającego moment przekazania utworu.

Napisane przez - - 1404 Views

Brak komentarzy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *