Problemy praktyczne

Fundusz Promocji Kultury – wsparcie socjalne dla twórców

Fundusz Promocji Kultury – wsparcie socjalne dla twórców

Znaczna część twórców dotkliwie odczuła ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa. Nawet jeżeli sytuacja ta nie ingeruje bezpośrednio w samą treść i sposób prowadzonej działalności artystycznej, to z pewnością zmienia organizację pracy oraz wpływa na ilość kontraktów. Większość twórców to przedsiębiorcy i w związku z tym przysługują im generalne środki pomocy przygotowane przez rząd – w zależności od sytuacji może być to np. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie przyznawane przez starostę, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub zleceniobiorców, mikropożyczka czy świadczenie postojowe. Nie wszyscy jednak wiedza, że działa Fundusz Promocji Kultury który świadczy pomoc socjalną dla twórców.

Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury jest celowym, państwowym funduszem. Zarządza nim Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusz Promocji Kultury ma kilka zadań związanych przede wszystkim z finansowaniem promocji polskich twórców. Dodatkowo jednak wspiera twórców i artystów w formie pomocy socjalnej.

Fundusz Promocji Kultury – kto może ubiegać się o pomoc?

Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków którymi dysponuje Fundusz Promocji Kultury mogą złożyć artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz posiadający osiągnięcia twórcze i artystyczne. Termin „działalność kulturalna” należy rozumieć jako tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Co ważne, twórca nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Nie ma również znaczenia wiek twórcy.

Wniosek o przyznanie środków z FPK

Przy składaniu wniosku o wsparcie socjalne, poza oczywiście danymi osobowymi twórcy należy podać przede wszystkim informacje o sytuacji materialnej wnioskodawcy (w tym oświadczenie o dochodach osiąganych przez ostatnie 12 miesięcy) oraz wykazać okoliczności, które uzasadniają przyznanie pomocy socjalnej twórcy. W normalnych okolicznościach są to przede wszystkim względy zdrowotne, chociaż mogą być to bardzo różne problemy (także zdarzenia losowe czy siła wyższa, co obejmuje również stan epidemii).

Informacja o dorobku twórcy

Kolejnym załącznikiem jest informacja o dorobku artystycznym lub twórczym. Powinna być dość zwięzła a jej zadaniem jest tylko uprawdopodobnienie statusu twórcy lub artysty. Nie ma więc potrzeby wymienienia np. wszystkich swoich utworów. Wystarczy opisać lub wymienić te najnowsze. Dodatkowo wskazać można stronę internetową twórcy lub inne źródła. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie – jaki dorobek jest wystarczający do uzyskania pomocy? Jest to kwestia oceniana przez organ za każdym razem indywidualnie.

Wysokość pomocy socjalnej

Fundusz Promocji Kultury ustala przyznawaną pomoc indywidualnie, w zależności od posiadanych środków, ilości wniosków oraz sytuacji konkretnego wnioskodawcy. Niezależnie od ich wysokości, środki mogą być zwolnione z podatku dochodowego, o ile Wnioskodawca wskaże na przyczynę swojego niedostatku, która była niemożliwe do uniknięcia i jest indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub długotrwałą chorobą. Wydaje się, że stan epidemii wpływający bezpośrednio na konkretną sytuację wnioskodawcy zwiera się w kategorii „indywidualnych zdarzeń losowych”, jednak nie można tego przesądzić i w znacznej mierze zdecyduje praktyka rozpatrywania takich wniosków. Aby udowodnić związek zdarzenia losowego z niedostatkiem, należy przedłożyć dokumenty, które to potwierdzają – np. umowy lub zamówienia do których realizacji nie doszło.

Kiedy i jak składać wniosek o pomoc socjalną z FPK?

Nie ma żadnego ustawowego terminu na złożenie wniosku o udzielenie pomocy socjalnej przez Fundusz Promocji Kultury i można to zrobić w dowolnym momencie, przy czym pomoc jest jednorazowa. Wzór wniosku i załączników znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – aktualny link do strony.

O pomoc można wystąpić zarówno tradycyjną drogą pocztową, ale również za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 1 miesiąca od daty wpływu.

Podsumowanie

Fundusz Promocji Kultury może w pewnym stopniu polepszyć sytuację twórców dotkniętych kryzysem. Pomoc socjalna z tego źródła prawdopodobnie nie będzie jednak wystarczająca aby zaspokoić potrzeby wnioskodawcy. Warto więc potraktować ją jako pewien dodatek. Niezależnie od niej warto zwrócić się o inne formy pomocy od państwa – m.in. te zawarte w Tarczy Antykryzysowej.

Napisane przez - - 2356 Views

Brak komentarzy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *